wishlist
Check Get Go on Google Play Check Get Go on App Store

howto

ดูทั้งหมด

ที่คุณชมล่าสุด

 

ที่คุณค้นหาล่าสุด

--- ไม่พบข้อมูลการค้นหา ---

รับข่าวสาร

ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น และข่าวสารใหม่ๆ จาก Check Get Go เพียงคุณกรอกอีเมลของคุณ


 

ข่าวฝาก

 

บันทึกไว้ในโปรไฟล์ของคุณ
"ระบบจะทำการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์และบัตรเครดิตของคุณตามตารางด้านล่าง"

แบบปัจจุบัน
แบบใหม่
แบบปัจจุบัน
แบบใหม่
นำออก ไม่เปลี่ยนแปลง เข้าใหม่

ค้นหาโปรโมชั่นคลิกที่นี่

เลือกไลฟ์สไตล์ของคุณ(เลือกได้มากกว่า 1 ไลฟ์สไตล์)

เลือกไลฟ์สไตล์ทั้งหมด

เลือกธนาคารและบัตรเครดิตของคุณ(เลือกบัตรและธนาคารได้มากกว่า 1 ใบ)

CheckGetGo Card
เลือกธนาคารและบัตรเครดิตทั้งหมด


หน้าแรก > ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

การใช้ เว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์ checkgetgo.com หรือเว็บไซต์อื่นๆ ( รวมเรียกว่า “เว็บไซต์” ) ของบริษัทหรือบริษัทในเครือ
หรือองค์กร – บุคคลในกลุ่มบริษัท (รวมเรียกว่า “บริษัท”) และการใช้ข้อมูลที่นำเสนอไม่ว่าจะโดยผ่านเว็บไซต์หรือระบบการติดต่อ
สื่อสาร อื่นของบริษัทนั้นจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ทรัพย์สินทางปัญญา

1.1 ท่านยอมรับว่าบริษัทเป็น เจ้าของข้อมูล ภาพ เสียง แบบ ดีไซน์ ความคิดทางธุรกิจ รวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย
บริการ ชื่อทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ทุกอย่างในเว็บไซต์ ยกเว้นในส่วนที่ท่านเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิตามกฎหมาย
( “ทรัพย์สินของบริษัท” )

1.2 ท่านตกลงที่จะไม่คัดลอก ดัดแปลง เลียนแบบ หรือนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการ ค้า – ธุรกิจ หรือ
ประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอันอาจเป็นการละเมิดสิทธิของบริษัท หรืออาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือ
อาจทำให้บริษัทเสียชื่อเสียง หรือทำให้บุคคลใดๆ หลงเชื่อ หรือเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถานะของท่านและ / หรือของบริษัท
หรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

1.3 ท่านรับรองและรับประกันว่า ข้อความที่ท่านระบุหรือให้ข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้เว็บไซต์ เช่น การลงทะเบียน การโพสต์
ข้อความ การลงประกาศ การส่งต่อข้อมูลให้กับบริษัท สมาชิก หรือบุคคลอื่นที่ใช้เว็บไซต์หรือโดยวิธีการอื่นใดนั้นไม่เป็น
การละเมิดสิทธิ ของบุคคลอื่น และเป็นข้อมูลที่เป็นจริง

1.4 ท่านตกลงอนุญาตให้บริษัท สามารถใช้ข้อมูลหรือรูปภาพที่ท่านได้ส่ง หรือโพสต์ หรือแสดงในหรือผ่านเว็บไซต์
เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารและจัดการเว็บไซต์ หรือการโปรโมทเว็บไซต์รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
ต่อสมาชิกหรือผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้โดยบริษัทอาจทำการตัดทอน ย่อ เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว
เพื่อให้เหมาะสมแก่วิธีการนำเสนอ หรือวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ

2. การใช้งานเว็บไซต์


2.1 ท่านตกลงที่จะใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย และไม่ขัดกับศีลธรรม หรือจารีตประเพณีอันดีงามของประเทศ

2.2 ท่านตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ อันอาจเป็นการละเมิดสิทธิ หรือก่อให้เกิดความเสียหาย หรือความยุ่งยาก หรือความรำคาญ
อื่นใดแก่บริษัท หรือบุคคลอื่น

2.3 ท่านตกลงใช้เว็บไซต์ และข้อมูลในเว็บไซต์ด้วยความระมัดระวังและรับรู้ว่าแม้นว่าบริษัทจะมีนโยบายในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง
และนำเสนอ สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ รวมถึงร้านค้าและผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐาน แต่บริษัทไม่ได้ให้คำรับรองและรับประกัน
ในความถูกต้องของข้อมูล คุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูล สินค้า – บริการ ร้านค้า หรือผู้ประกอบการใดๆ รวมทั้งคำแนะนำหรือ
การโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อมใดๆ ไม่ว่าจะนำเสนอโดยบริษัทหรือบุคคลใดๆ และไม่ว่าจะนำเสนอในเว็บไซต์โดยตรงหรือโดยอ้อม
หรือการส่งข้อมูลโดยเว็บไซต์ หรือโดยบริษัท หรือโดยวิธีการอื่นใดๆ และไม่ว่าจะได้นำเสนอเป็นการทั่วไป หรือเป็นการเฉพาะเจาะจง
และไม่ว่าจะได้นำเสนอโดยท่านได้ร้องขอ หรือไม่ได้ร้องขอก็ตาม

2.4 ท่านตกลงที่จะตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า – บริการ ร้านค้า หรือผู้ประกอบการ คำแนะนำ คำโฆษณา
หรือข้อมูลอื่นใดโดยตรงกับเจ้าของสินค้า – บริการหรือกับผู้เชี่ยวชาญทุกครั้งก่อนตัดสินใจทำธุรกรรมใดๆ

2.5 ท่านจะไม่ทำการเชื่อมโยง เว็บไซต์ หรือข้อมูลเว็บไซต์ในประการใดๆ เพื่อผลประโยชน์ในทางการค้าหรือธุรกิจทั้งทางตรง
และทางอ้อมหรือในประการใดๆ อันอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรืออาจถูกละเมิดสิทธิ หรือทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด
ว่าท่านได้รับการสนับสนุน หรือเป็นตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีความสัมพันธ์ใดๆ ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นๆ กับบริษัทหรือเว็บไซต์
ของบริษัท นอกจากนั้นการเชื่อมโยงเว็บไซต์หรือ ข้อมูลที่อนุญาตให้กระทำได้นั้นจะต้องเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลโดยแสดงหน้าจอ
เต็มของเว็บไซต์ โดยไม่แสดงอยู่ภายในกรอบของเว็บไซต์ของท่าน

2.6 ท่านรับรู้รับทราบว่าบริษัท ทำหน้าที่เป็นเพียงสื่อในการนำเสนอข้อมูลสินค้า – บริการ สิทธิประโยชน์และโปรโมชั่น ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลเกี่ยวกับดีลหรือกิจกรรมใดๆ ของบุคคลต่างๆ ทั้งที่เป็นสมาชิกหรือมิใช่สมาชิก ทั้งที่เป็นหุ้นส่วนธุรกิจ หรือไม่ใช่หุ้นส่วนธุรกิจ
ทั้งที่เป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมหรือไม่ใช่ผู้ร่วมจัดกิจกรรมหรือในสถานะอื่น ทั้งในรูปของการลงประกาศหรือโฆษณา หรือโพสต์ข้อความ
หรือรูปแบบอื่นๆ ดังนั้นบริษัทไม่อาจรับรองหรือรับประกันความผิดพลาดและไม่สามารถรับประกันหรือรับผิดในความเสียหายใดๆ
ที่อาจเกิดขึ้นทุกประการ

2.7 แม้นว่าบริษัทจะมีนโยบายใน การจัดทำเว็บไซต์และระบบให้มีความปลอดภัยอย่างดีที่สุด แต่บริษัทไม่สามารถให้คำรับรอง
หรือรับประกันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือการ ทำงานของระบบในทุกเรื่อง

3. ข้อจำกัดความรับผิด

3.1 บริษัทจะไม่รับผิดต่อความ เสียหายทุกอย่างต่อบุคคลใดๆ อันเกิดจากการใช้เว็บไซต์ หรือจากข้อมูลหรือคำแนะนำของเว็บไซต์
การส่ง – รับข้อมูล การเชื่อมโยงเว็บไซต์ การทำธุรกรรม หรือการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์หรือการใช้เว็บไซต์ หรือการใช้เว็บไซต์
การดาวน์โหลด การรับ – ส่งข้อมูล หรือด้วยเหตุอื่นใด หรืออันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิของบริษัทตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้
เว็บไซต์หรือสิทธิที่บริษัทมีตามกฎหมาย

3.2 ท่านตกลงที่จะสละสิทธิในการ ดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาทุกประการต่อบริษัท กรรมการ ลูกจ้างและตัวแทนของบริษัท
อันเนื่องมาจากกิจกรรมหรือเหตุตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 หรือเหตุอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์

3.3 แม้นจะมีการระบุข้อจำกัด ความรับผิด และข้อตกลงสละสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ในกรณี
ที่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่บริษัทจะต้องมีความรับผิดต่อท่าน ท่านตกลงว่า ความรับผิดสูงสุดที่บริษัทจะต้องรับผิด
ต่อท่านนั้นจะไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

4. ข้อสงวนสิทธิ

4.1 บริษัทขอสงวนสิทธิในการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์โดยไม่ จำเป็นต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้า และท่านยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว

4.2 บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่ อนุมัติ ยกเลิก หรือระงับการใช้งานหรือสถานะสมาชิกของท่าน ไม่ว่าจะโดยเป็นการชั่วคราว
หรือเป็นการถาวร โดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล และโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

4.3 บริษัทขอสงวนสิทธิในการ แก้ไขข้อมูลและ / หรือรูปแบบการแสดงใดๆ ของข้อมูลท่านไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้า – บริการ และข้อมูลร้านค้า หรือข้อมูลอื่นตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมและสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้า

4.4
บริษัทขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลของท่าน จัดส่งข้อมูลของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ – พนักงานของรัฐ
หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีที่
ท่านได้กระทำการใดๆ อันเป็นการผิดข้อกำหนดเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์ หรือในการที่ท่านอาจกระทำผิดกฎหมายหรือ
กระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิของ บุคคลอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่เห็นว่าเหมาะสม

4.5 บริษัทขอสงวนสิทธิในการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกข้อเสนอของบริษัท หรือของบุคคลใดที่ได้กระทำผ่านเว็บไซต์
โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วง หน้าในกรณีที่มีความจำเป็น หรือสมควร หรือในกรณีที่เห็นว่าข้อเสนอใดๆ
นั้นอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือมีข้อผิดพลาด หรืออาจก่อให้เกิดความสับสนใดๆ ทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะได้ใช้สิทธิไปแล้วหรือไม่ก็ตาม

5. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้เว็บไซต์นี้และการระงับข้อพิพาทนั้นให้ใช้บังคับตามกฎหมายประเทศไทย