wishlist
Check Get Go on Google Play Check Get Go on App Store

howto

ดูทั้งหมด

ที่คุณชมล่าสุด

 

ที่คุณค้นหาล่าสุด

--- ไม่พบข้อมูลการค้นหา ---

รับข่าวสาร

ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น และข่าวสารใหม่ๆ จาก Check Get Go เพียงคุณกรอกอีเมลของคุณ


 

ข่าวฝาก

 

บันทึกไว้ในโปรไฟล์ของคุณ
"ระบบจะทำการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์และบัตรเครดิตของคุณตามตารางด้านล่าง"

แบบปัจจุบัน
แบบใหม่
แบบปัจจุบัน
แบบใหม่
นำออก ไม่เปลี่ยนแปลง เข้าใหม่

ค้นหาโปรโมชั่นคลิกที่นี่

เลือกไลฟ์สไตล์ของคุณ(เลือกได้มากกว่า 1 ไลฟ์สไตล์)

เลือกไลฟ์สไตล์ทั้งหมด

เลือกธนาคารและบัตรเครดิตของคุณ(เลือกบัตรและธนาคารได้มากกว่า 1 ใบ)

CheckGetGo Card
เลือกธนาคารและบัตรเครดิตทั้งหมด


หน้าแรก > นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

CheckGetGo.com (“Check Get Go”) เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์ และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ว่าข้อมูลของผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์ (“ข้อมูล”) ที่ได้ให้ไว้กับ Check Get Go ผ่านเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) จะได้รับความคุ้มครองจากการนำไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือในทางที่มิชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น Check Get Go จึงได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการขึ้น (“นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว”) ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องผูกพันตามกฎหมาย
ทั้งนี้ Check Get Go ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
โดยไม่จำต้องทำการแจ้งให้ผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์ทราบล่วงหน้า

การเปิดเผยข้อมูล

Check Get Go จะใช้มาตรการในการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว อย่างไรก็ดี Check Get Go
ขอสงวนสิทธิที่จะทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลอื่น ทั้งนี้ ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้

 • การเปิดเผยข้อมูลตามระเบียบ กฎหมาย และ / หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ
 • การเปิดเผยข้อมูลเพื่อการสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการอื่นใดตามกฎหมาย
 • การเปิดเผยข้อมูลให้แก่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาใดๆ และ / หรือผู้ตรวจสอบบัญชีของ
     Check Get Go
 • การเปิดเผยข้อมูลให้แก่พนักงานของ Check Get Go ตามความจำเป็น เพื่อใช้การปฏิบัติหน้าที่
 • การเปิดเผยต่อบริษัทที่เกี่ยวข้องใด ๆ (หมายถึง (1) บริษัทที่ถือหุ้นใน Check Get Go และ / หรือบริษัทใดๆ ที่ Check Get Go
     ถือหุ้นอยู่ และ (2) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ ของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมด้วย)
     เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ
 • การเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตัวแทน คู่สัญญา ผู้ให้บริการ สำหรับการดำเนินงานใดๆ และ / หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ
     และผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ

  หน้าที่ของผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์

  ผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ Check Get Go ออกให้ไว้
  เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลอื่น และจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์โดย
  ใช้ชื่อ และรหัสผ่านของผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ ผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์ควรปฎิบัติตามคำแนะนำ ดังต่อไปนี้

  เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอและจะต้องไม่นำรหัสผ่านที่เคยใช้กลับมาใช้ใหม่อีกครั้งป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นทราบ
  ถึงรหัสผ่านขณะทำการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ นำมาใช้
  ในการตั้งรหัสผ่านในกรณีที่ชื่อผู้ใช้บริการ และรหัสผ่านถูกเปิดเผย สูญหาย และ / หรือถูกขโมย ผู้เข้าชม /
  ผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องทำการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของ Check Get Go ทราบในทันที

  ทั้งนี้ Check Get Go จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
  (รวมถึงความเสียหายกรณีพิเศษ) อันเนื่องมาจากการใช้ชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่าน Check Get Go จะไม่รับผิดชอบใน
  ความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมแม้ว่า Check Get Go จะใช้นโยบายในการรักษา
  ความปลอดภัยสูงสุดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว ทั้งนี้ ผู้เข้าชมผู้ใช้เว็บไซต์รับทราบว่าการเข้าสู่เว็บไซต์นั้นมีความเสี่ยง
  หรืออาจได้รับความเสียหายจากไวรัส ไม่ว่าจะเป็นม้าโทรจัน (Trojan Horse) หนอนเว็บไซต์ (Worm) และ / หรือการเข้าถึง
  ระบบและข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต ดังนั้น ผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์จึงควรติดตั้งโปรแกรมสำหรับการตรวจสอบ
  ความปลอดภัยไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมป้องกันไวรัส รวมถึงระบบป้องกัน Firewall ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
  เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานทั้งนี้ Check Get Go อาจทำการเก็บรวบรวมสถิติในการเข้าชมและ /
  หรือเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์ในแต่ละครั้ง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ถึงจำนวนผู้เข้าชม / ผู้ใช้บริการหรือ
  เรื่องอื่นใด เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการแก่
  ผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์

  ข้อจำกัดความรับผิด

  Check Get Go จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
  (รวมถึงความเสียหายกรณีพิเศษ) อันเนื่องมาจากการใช้บริการเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูล ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ในทุกกรณี
  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่ข้อมูลของผู้เข้าชม / ผู้เข้าใช้เว็บไซต์ถูกขโมยหรือถูกจารกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม